#ειδικήδιαπαιδαγώγηση

5 Απριλίου, 2022

“Ενίσχυση φωνολογικής ενημερότητας”

Φωνολογική ενημερότητα είναι η ικανότητα που επιτρέπει στον ομιλιτή της γλώσσας να κινηθεί και να αποκτήσει επίγνωση στο χειρισμό βασικών στοιχείων της λέξης όπως για παράδειγμα είναι οι συλλαβές και τα φωνήματα.