Προκειμένου να επιλέξετε κατά την αρχική εγγραφή σας το είδος των καταλληλότερων για το αίτημά σας συνεδριών, κατωτέρω θα βρείτε τις αναγκαίες συνεδρίες ανά θεραπευτική ειδικότητα και πρωτόκολλο:

Χρήσιμες πληροφορίες για τον προγραμματισμό συνεδρίας

Ψυχοθεραπεία/ Συμβουλευτική ανηλίκων

1. Το πρώτο βήμα για την έναρξη της θεραπευτικής διαδικασίας υποχρεωτικώς είναι πάντοτε η λήψη του Ιστορικού του θεραπευόμενου, το οποίο, στην περίπτωση των ανηλίκων δίδεται σε μία συνεδρία από τους γονείς ή τους κηδεμόνες του ανηλίκου, στον ειδικό ψυχολόγο.
2. Στη συνέχεια ακολουθούν υποχρεωτικώς δύο (2) συνεδρίες Αξιολόγησης οι οποίες λαμβάνουν χώρα μεταξύ του ανηλίκου θεραπευόμενου (χωρίς την παρουσία γονέα ή κηδεμόνα) και του ειδικού ψυχολόγου, προκειμένου να ολοκληρωθεί το εισαγωγικό και απολύτως αναγκαίο πρώτο στάδιο προσδιορισμού και αποσαφήνισης του θεραπευτικού Αιτήματος.

Σημείωση: Οι συνεδρίες αυτές είναι αναγκαίο να γίνονται χωρίς την ταυτόχρονη παρουσία των γονέων ή κηδεμόνων και του ανηλίκου, ενώ προτείνεται και κρίνεται μείζονος σημασίας για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της θεραπευτικής σχέσης να διατίθεται χώρος χωρίς περισπάσεις και με αίσθηση εχεμύθειας και ασφάλειας για τον ανήλικο κατά τη διάρκεια των συνεδριών.

Ενδέχεται μετά τη λήψη του ιστορικού να προκριθεί ως προσφορότερη η επιλογή της Συμβουλευτικής Γονέων. Η επιλογή αυτή προκρίνεται συχνά στις περιπτώσεις που ο θεραπευόμενος είναι πολύ μικρής ηλικίας, καθώς και σε περιπτώσεις ειδικών γνωσιακών και συμπεριφορικών χαρακτηριστικών. Σε κάθε περίπτωση, ο ειδικός θα σας εξηγήσει και αναλύσει πλήρως τις επιλογές και τα ειδικότερα αποτελέσματα που παρέχονται στο πλαίσιο της επιστήμης και δεοντολογίας του αντικειμένου του.

3. Μετά την ολοκλήρωση των συνεδριών Ιστορικού – Αξιολόγησης, ο ειδικός ενημερώνει (με τον τρόπο που επιλέγουν οι γονείς ή κηδεμόνες του ανηλίκου) τους γονείς ή κηδεμόνες για τα διαγνωστικά αποτελέσματα και τις προτεινόμενες ανά είδος και πλήθος συμβουλευτικές, θεραπευτικές ή αποκαταστατικές συνεδρίες. Με βάση τις ανωτέρω προτάσεις ξεκινά η θεραπευτική ή συμβουλευτική διαδικασία, οι συγκεκριμένοι όροι της οποίας θα προσδιοριστούν με βάση την εισήγηση του ειδικού ψυχολόγου και τις ειδικότερες συνθήκες του προγράμματος του ανηλίκου.
4. Η πορεία και η εξέλιξη της θεραπευτικής ή συμβουλευτικής διαδικασίας του ανηλίκου, καθώς και οι ειδικότερες παρατηρήσεις ή επισημάνσεις του ή των θεραπόντων ειδικών θα γνωστοποιούνται στους γονείς ή κηδεμόνες του διμηνιαίως. Το περιεχόμενο των ενημερώσεων αυτών θα πρέπει να παραμένει σε γνώση αποκλειστικώς και μόνο των γονέων ή κηδεμόνων και ουδενός άλλου, δε μπορεί δε, να παραβιάσει το δεοντολογικά και νομικά προστατευόμενο απόρρητο ψυχολόγου και θεραπευόμενου.

Ψυχοθεραπεία/ Συμβουλευτική Ενηλίκων

Για την έναρξη της συμβουλευτικής ή θεραπευτικής διαδικασίας ο ενήλικας ενδιαφερόμενος μπορεί να επιλέξει είτε να ξεκινήσει με μία (1) συνεδρία λήψεως Ιστορικού (διαδικασία που συνιστάται κυρίως στις περιπτώσεις που ο ενδιαφερόμενος δεν έχει προηγούμενη θεραπευτική ή συμβουλευτική σχέση) είτε με τον προγραμματισμό της πρώτης θεραπευτικής ή συμβουλευτικής συνεδρίας.

Εργοθεραπεία

1. Το πρώτο βήμα για την έναρξη της θεραπευτικής διαδικασίας υποχρεωτικώς είναι πάντοτε η λήψη του Ιστορικού του θεραπευόμενου, το οποίο στην περίπτωση των ανηλίκων δίδεται σε μία συνεδρία από τους γονείς ή τους κηδεμόνες του ανηλίκου στον ειδικό ψυχολόγο.
2. Στη συνέχεια ακολουθούν υποχρεωτικώς μία (1) ή δύο (2) συνεδρίες Αξιολόγησης (ο αριθμός των αξιολογητικών συνεδριών προσδιορίζεται από την σαφήνεια ή μη των ελεγχόμενων αιτημάτων, τη συνεργασία του ανηλίκου κλπ), οι οποίες λαμβάνουν χώρα μεταξύ του ανηλίκου θεραπευόμενου και του ειδικού εργοθεραπευτή, προκειμένου να ολοκληρωθεί το εισαγωγικό και απολύτως αναγκαίο πρώτο στάδιο προσδιορισμού και αποσαφήνισης του θεραπευτικού Αιτήματος.
3. Για τις συνεδρίες Εργοθεραπείας είναι πιθανόν να απαιτηθεί η παρουσία και συνδρομή τουλάχιστον ενός ενήλικα (τη συνδρομή αυτή μπορεί να παρέχει χωρίς περιορισμό οιοσδήποτε των γονέων ή κηδεμόνων, αλλά και τρίτο πρόσωπο εφόσον αυτό τελεί σε σχέση εμπιστοσύνης και ασφάλειας με τον ανήλικο) καθόλη τη διάρκεια της αποκαταστατικής διαδικασίας. Ενόψει των αυστηρώς εξατομικευμένων στοιχείων που ο ειδικός λαμβάνει υπόψη για τη συνδρομή κάθε θεραπευόμενου ξεχωριστά, η παρουσία ή μη του προαναφερθέντος συνδρομητικού προσώπου κρίνεται ως ευκταία ή μη ανά περιστατικό.
4. Εφόσον κριθεί αναγκαία η συνδρομή τρίτου ενήλικου προσώπου, αυτό θα κληθεί να βοηθήσει στην εκτέλεση των ασκήσεων όπως αυτές παρουσιάζονται και καθοδηγούνται από τον ειδικό εργοθεραπευτή. Σημειώνεται ότι δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις και πολύ συχνά η διαδικασία αποδεικνύεται μια δημιουργική και παραγωγική εμπειρία μεταξύ των συμμετεχόντων. Επιπλέον, με αυτόν τον τρόπο ο ενήλικας αποκτά καλύτερες δεξιότητες για την εκπαίδευση και συνδρομή του ανηλίκου και μετά το πέρας των συνεδριών.
5. Μετά την ολοκλήρωση των συνεδριών Ιστορικού – Αξιολόγησης, ενημερώνονται οι γονείς ή κηδεμόνες του ανηλίκου και ξεκινά η θεραπευτική διαδικασία, η διάρκεια της οποίας θα προσδιοριστεί με βάση την εισήγηση του ειδικού εργοθεραπευτή και τις ειδικότερες συνθήκες του προγράμματος του ανηλίκου.
6. Η πορεία και η εξέλιξη της θεραπευτικής διαδικασίας του ανηλίκου, καθώς και οι ειδικότερες παρατηρήσεις ή επισημάνσεις του ειδικού εργοθεραπευτή θα γνωστοποιούνται στους γονείς ή κηδεμόνες του μηνιαίως. Το περιεχόμενο των ενημερώσεων αυτών θα πρέπει να παραμένει σε γνώση αποκλειστικώς και μόνο των γονέων ή κηδεμόνων και ουδενός άλλου.

Λογοθεραπεία

1. Το πρώτο βήμα για την έναρξη της θεραπευτικής διαδικασίας υποχρεωτικώς είναι πάντοτε η λήψη του Ιστορικού του θεραπευόμενου, το οποίο στην περίπτωση των ανηλίκων δίδεται σε μία συνεδρία από τους γονείς ή τους κηδεμόνες του ανηλίκου στον ειδικό ψυχολόγο.
2. Στη συνέχεια ακολουθούν υποχρεωτικώς μία (1) ή δύο (2) συνεδρίες Αξιολόγησης (ο αριθμός των αξιολογητικών συνεδριών προσδιορίζεται από την σαφήνεια ή μη των ελεγχόμενων αιτημάτων, τη συνεργασία του ανηλίκου κλπ), οι οποίες λαμβάνουν χώρα μεταξύ του ανηλίκου θεραπευόμενου και του ειδικού λογοθεραπευτή, προκειμένου να ολοκληρωθεί το εισαγωγικό και απολύτως αναγκαίο πρώτο στάδιο προσδιορισμού και αποσαφήνισης του θεραπευτικού Αιτήματος.
3. Για τις συνεδρίες Λογοθεραπείας είναι πιθανόν να απαιτηθεί η παρουσία και συνδρομή τουλάχιστον ενός ενήλικα (τη συνδρομή αυτή μπορεί να παρέχει χωρίς περιορισμό οιοσδήποτε των γονέων ή κηδεμόνων, αλλά και τρίτο πρόσωπο, εφόσον αυτό τελεί σε σχέση εμπιστοσύνης και ασφάλειας με τον ανήλικο) καθόλη τη διάρκεια της αποκαταστατικής διαδικασίας. Ενόψει των αυστηρώς εξατομικευμένων στοιχείων που ο ειδικός λαμβάνει υπόψη για τη συνδρομή κάθε θεραπευόμενου ξεχωριστά, η παρουσία ή μη του προαναφερθέντος συνδρομητικού προσώπου κρίνεται ως ευκταία ή μη ανά περιστατικό.
4. Εφόσον κριθεί αναγκαία η συνδρομή τρίτου ενήλικου προσώπου, αυτό θα κληθεί να βοηθήσει στην εκτέλεση των ασκήσεων όπως αυτές παρουσιάζονται και καθοδηγούνται από τον ειδικό λογοθεραπευτή. Σημειώνεται ότι δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις και πολύ συχνά η διαδικασία αποδεικνύεται μια δημιουργική και παραγωγική εμπειρία μεταξύ των συμμετεχόντων. Επιπλέον, με αυτόν τον τρόπο ο ενήλικας αποκτά καλύτερες δεξιότητες για την εκπαίδευση και συνδρομή του ανηλίκου και μετά το πέρας των συνεδριών.
5. Μετά την ολοκλήρωση των συνεδριών Ιστορικού – Αξιολόγησης, ενημερώνονται οι γονείς ή κηδεμόνες του ανηλίκου και ξεκινά η θεραπευτική διαδικασία, η διάρκεια της οποίας θα προσδιοριστεί με βάση την εισήγηση του ειδικού λογοθεραπευτή και τις ειδικότερες συνθήκες του προγράμματος του ανηλίκου.
6. Η πορεία και η εξέλιξη της θεραπευτικής διαδικασίας του ανηλίκου, καθώς και οι ειδικότερες παρατηρήσεις ή επισημάνσεις του ειδικού λογοθεραπευτή θα γνωστοποιούνται στους γονείς ή κηδεμόνες του μηνιαίως. Το περιεχόμενο των ενημερώσεων αυτών θα πρέπει να παραμένει σε γνώση αποκλειστικώς και μόνο των γονέων ή κηδεμόνων και ουδενός άλλου.

Ειδική Διαπαιδαγώγηση

1. Το πρώτο βήμα για την έναρξη της θεραπευτικής διαδικασίας υποχρεωτικώς είναι πάντοτε η λήψη του Ιστορικού του θεραπευόμενου, το οποίο στην περίπτωση των ανηλίκων δίδεται σε μία συνεδρία από τους γονείς ή τους κηδεμόνες του ανηλίκου στον ειδικό ψυχολόγο.
2. Στη συνέχεια ακολουθούν υποχρεωτικώς μία (1) ή δύο (2) συνεδρίες Αξιολόγησης (ο αριθμός των αξιολογητικών συνεδριών προσδιορίζεται από την σαφήνεια ή μη των ελεγχόμενων αιτημάτων, τη συνεργασία του ανηλίκου κλπ), οι οποίες λαμβάνουν χώρα μεταξύ του ανηλίκου θεραπευόμενου και του ειδικού παιδαγωγού, προκειμένου να ολοκληρωθεί το εισαγωγικό και απολύτως αναγκαίο πρώτο στάδιο προσδιορισμού και αποσαφήνισης του θεραπευτικού Αιτήματος.
3. Για τις συνεδρίες Ειδικής Διαπαιδαγώγησης είναι πιθανόν να απαιτηθεί η παρουσία και συνδρομή τουλάχιστον ενός ενήλικα (τη συνδρομή αυτή μπορεί να παρέχει χωρίς περιορισμό οιοσδήποτε των γονέων ή κηδεμόνων, αλλά και τρίτο πρόσωπο εφόσον αυτό τελεί σε σχέση εμπιστοσύνης και ασφάλειας με τον ανήλικο) καθόλη τη διάρκεια της αποκαταστατικής διαδικασίας. Ενόψει των αυστηρώς εξατομικευμένων στοιχείων που ο ειδικός λαμβάνει υπόψη για τη συνδρομή κάθε θεραπευόμενου ξεχωριστά, η παρουσία ή μη του προαναφερθέντος συνδρομητικού προσώπου κρίνεται ως ευκταία ή μη ανά περιστατικό.
4. Εφόσον κριθεί αναγκαία η συνδρομή τρίτου ενήλικου προσώπου, αυτό θα κληθεί να βοηθήσει στην εκτέλεση των ασκήσεων όπως αυτές παρουσιάζονται και καθοδηγούνται από τον ειδικό παιδαγωγό. Σημειώνεται ότι δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις και πολύ συχνά η διαδικασία αποδεικνύεται μια δημιουργική και παραγωγική εμπειρία μεταξύ των συμμετεχόντων. Επιπλέον, με αυτόν τον τρόπο ο ενήλικας αποκτά καλύτερες δεξιότητες για την εκπαίδευση και συνδρομή του ανηλίκου και μετά το πέρας των συνεδριών.
5. Μετά την ολοκλήρωση των συνεδριών Ιστορικού – Αξιολόγησης, ενημερώνονται οι γονείς ή κηδεμόνες του ανηλίκου και ξεκινά η θεραπευτική διαδικασία, η διάρκεια της οποίας θα προσδιοριστεί με βάση την εισήγηση του ειδικού παιδαγωγού και τις ειδικότερες συνθήκες του προγράμματος του ανηλίκου.
6. Η πορεία και η εξέλιξη της θεραπευτικής διαδικασίας του ανηλίκου, καθώς και οι ειδικότερες παρατηρήσεις ή επισημάνσεις του ειδικού εργοθεραπευτή θα γνωστοποιούνται στους γονείς ή κηδεμόνες του μηνιαίως. Το περιεχόμενο των ενημερώσεων αυτών θα πρέπει να παραμένει σε γνώση αποκλειστικώς και μόνο των γονέων ή κηδεμόνων και ουδενός άλλου.